کارت شرکت در آزمون دانشگاه جامع علمی -کاربردی 1388

تاریخ، نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون دوره‌های کاردانی ،کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی – کاربردی سال 1388 و تاریخ برگزاری آزمونهای  مذکور اعلام شد

 


بدینوسیله به اطلاع میرساند آزمون دوره های کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته در صبح روز جمعه 14/12/1388و آزمون دوره های کاردانی در بعدازظهر روز جمعه 14/12/88 در 228شهرستان مختلف کشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد.  ‌کارتهای‌ شرکت در آزمون ‌ برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌  از روز سه شنبه  11/12/1388 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و داوطلبان هر یک از دوره های مذکور پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالی بایستی "مطابق بند «ب» این اطلاعیه"   به حوزه های رفع نقص کارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمایند.الف‌ - نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

   کارتهای‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه 11/12/1388 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ ‌ در آزمون دوره های‌ کاردانی ،کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی - کاربردی سال 1388  ، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت نام خود و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کد رهگیری یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. بنابراین داوطلبان این آزمونها برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس نیمروز برگزاری ، تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون ، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.


ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون

   آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون‌کلیه‌داوطلبان‌ به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 2 می‌باشد.
ج- داوطلبان دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته چنانچه درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند ، لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 12 ، 13 و 16(شامل نام خانوادگی ، نام ،سال تولد، شماره شناسنامه،کد ملی ، وضعیت داوطلب، کداشتغال و کدرشته محلهای انتخابی بر اساس اولویت علاقه ) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ 13/12/88 منحصراًً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند، شایان ذکر است چنانچه موارد اصلاح شده مغایر با ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام باشد مورد یا موارد اصلاحی لحاظ نخواهد شد و در صورتیکه نسبت به بندهای 3، 7،  و 9 (جنس، معلولیت، ومعارف) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه 12/12/88 لغایت روز پنجشنبه 13/12/88 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند.
2ـ چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب  فاقد عکس می باشد و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله ، فاقد مهر، واضح نبودن عکس و  اشتباه عکس می‌باشد ضروری است  از روز چهارشنبه 12/12/88 لغایت روز پنجشنبه 13/12/88 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 با به همراه داشتن 2 قطعه عکس 4 ×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمایندوموضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
3- آندسته از داوطلبانی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آزمون سال 1388 دانشگاه جامع  علمی- کاربردی متقاضی سهمیه ایثارگران شده و در کارت شرکت در آزمون آنان سهمیه ایثارگران درج گردیده ، چنانچه سهمیه مذکور توسط ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگیرد از سهمیه ایثارگران حذف و در سهمیه آزاد گزینش خواهند شد .
د- داوطلبان دوره های کاردانی چنانچه درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند ، لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ،  11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15  و 18 ( شامل نام خانوادگی ، نام ،سال تولد، شماره شناسنامه،کد ملی ،  معدل کل دیپلم ، وضعیت داوطلب ، کداشتغال ،کد دیپلم ،شاخه تحصیلی وکدرشته محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه ) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ 13/12/88 منحصراًً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند، شایان ذکر است چنانچه موارد اصلاح شده مغایر با ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام باشد مورد یا موارد اصلاحی لحاظ نخواهد شد و در صورتیکه نسبت به بندهای 3، 7،  و 8 (جنس، معلولیت، ومعارف) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه 12/12/88 لغایت روز پنجشنبه 13/12/88 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند.
2ـ چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب  فاقد عکس می باشد و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله ، فاقد مهر، واضح نبودن عکس و  اشتباه عکس می‌باشد ضروری است  از روز چهارشنبه 12/12/88 لغایت روز پنجشنبه 13/12/88 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 با به همراه داشتن 2 قطعه عکس 4 ×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمایندوموضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
     3- آندسته از داوطلبانی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آزمون سال 1388 دانشگاه جامع  علمی- کاربردی متقاضی سهمیه ایثارگران شده و در کارت شرکت در آزمون آنان سهمیه ایثارگران درج گردیده ، چنانچه سهمیه مذکور توسط ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگیرد از سهمیه ایثارگران حذف و در سهمیه آزاد گزینش خواهند شد.


هـ‍ ـ تذکرهای‌ مهم‌

1- همزمان با قرارگرفتن کارت شرکت در آزمون بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور، به منظور آگاهی بیشتر داوطلبان از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون نیز بر روی سایت قرارداده می‌شود تا هر داوطلب با مطالعه دقیق آن برای حضور در جلسه آزمون و پاسخگویی به سوالات اقدام نمایند. درصورت ضرورت داوطلبان می‌توانند از آن پرینت تهیه نمایند.
2- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت  شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار  الزامی است.
3- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
4-  درهای ورودی ِحوزه های امتحانی صبح راس‌ ساعت‌ 30/7 (هفت وسی دقیقه صبح) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصیه می‌شود قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند. فرآیند آزمون در نوبت صبح راس‌ ساعت‌ 00/8 (هشت صبح) آغاز می‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهای امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.
5-درهای ورودی ِحوزه های امتحانی بعداز ظهر راس‌ ساعت‌ 30/14 (دو و سی دقیقه بعدازظهر) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصیه می‌شود قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند. فرآیند آزمون در نوبت بعدازظهر راس‌ ساعت‌ 00/15 (سه بعدازظهر) آغاز می‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهای امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد
6-داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، بی سیم، جزوه، کتاب، *ماشین‌حساب،  هرگونه نت و یادداشت  و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند.
*- داوطلبان کد رشته‌های گروه صنعت از دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کد رشته‌های حسابداری (کد354) و پست (کد361) در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی می‌توانند از ماشین حساب غیر برنامه ریزی شده با یکی از مارکهای ذیل استفاده نمایند.

8-SR  270II  سیتی زن مدل
9-SR  135T II  سیتی زن
10-SR  275  سیتی زن
11-SR  270X  سیتی زن

1-CASIO 3600
2-CASIO FX-82
3-CATIGA F-618
4- SHARP BL- 531
5-PARS  4600
6-SHARP 506W-Bk
7-SHARP 509W-BK

ضمناً  به اطلاع می‌رساند که داوطلبان در صورت لزوم می‌توانند سوال یا سوالات خود را در این خصوص از این تاریخ لغایت روز پنج شنبه 13/12/88در ساعت اداری با شماره تلفن 99-88923595 با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی WWW.sanjesh.org در میان بگذارند.

 

S-AT19/1

  جدول‌ شماره‌ 1- شهرستان محل‌ رفع نقص کارت‌ ومحل‌ اجرای‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمی – کاربردی سال 1388 ‌براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی


نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ رفع نقص کارت‌ و برگزاری‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلی‌ آنان‌دربرگ‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اینترنتی

آذربایجان شرقی (10)

اسکو(1005)

اسکو(1005)

آذرشهر(1001)

آذرشهر(1001)

اهر(1006)

اهر(1006)، کلیبر (1026)، ورزقان(1038)

بناب (1010)

بناب (1010)، عجب شیر(1023)، ملکان (1032)

تبریز(1012)

تبریز(1012)، هریس (1040)، بستان آباد (1009)، سراب (1017)، تیکمه داش (1008)

جلفا (1014)

جلفا (1014)

شبستر (1021)

شبستر (1021)

مراغه (1028)

مراغه (1028)

مرند(1029)

مرند(1029)

میانه (1036)

میانه (1036)، هشترود(1041)، چاراویماق (1016)

 

آذربایجان غربی (11)

ارومیه (1104)

ارومیه (1104)

بوکان (1109)

بوکان (1109)

پیرانشهر (1113)

پیرانشهر (1113)

تکاب (1115)

تکاب (1115)

خوی (1123)

خوی (1123)، چایپاره (1119)

سلماس (1127)

سلماس (1127)

شاهین دژ(1129)

شاهین دژ(1129)

ماکو(1133)

ماکو(1133) ، چالدران (1117)، شوط (1131)، پلدشت (1111)

مهاباد (1135)

مهاباد (1135)، سردشت (1124)

میاندوآب (1138)

میاندوآب (1138)

نقده (1140)

نقده (1140)، اشنویه (1106)

اردبیل (12)

اردبیل (1202)

اردبیل (1202)، نیر (1225)، نمین (1222)، سرعین(1201)

پارس آباد(1208)

پارس آباد(1208)، بیله سوار(1205)

خلخال (1211)

خلخال (1211)، کوثر(1213)

گرمی (1215)

گرمی (1215)

مشکین شهر(1219)

مشکین شهر(1219)

اصفهان (13)

اصفهان (1310)

اصفهان (1310)، نائین (1341)، خوروبیابانک(1340)

برخوار (1312)

برخوار (1312)

خمینی شهر(1317)

خمینی شهر(1317)

سمیرم(1320)

سمیرم(1320)

شاهین شهرو میمه (1322)

شاهین شهرو میمه (1322)

شهرضا(1324)

شهرضا (1324)، دهاقان (1321)

فریدن (1326)

فریدن (1326)، فریدون شهر (1327)

فلاورجان (1329)

فلاورجان (1329)

کاشان (1332)

کاشان (1332)، آران و بیدگل (1302)، اردستان (1304)، نطنز(1345)

گلپایگان (1334)

گلپایگان (1334)، خوانسار(1318)

لنجان (1336)

لنجان (1336)

مبارکه (1338)

مبارکه (1338)

نجف آباد(1342)

نجف آباد (1342)، تیران و کرون (1314) ، چادگان (1316)، مهردشت(1343)


ادامه جدول‌ شماره‌ 1- شهرستان محل رفع نقص ‌ کارت‌ ومحل‌ اجرای‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمی – کاربردی سال 1388
‌براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی


نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ رفع نقص کارت‌ و برگزاری‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلی‌ آنان‌
دربرگ‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اینترنتی

 

ایلام (14)

ایلام (1405)

ایلام (1405)،مهران(1418)، ایوان(1407)، ملکشاهی (1419)

آبدانان(1403)

آبدانان(1403)

دره‌شهر(1410)

دره‌شهر(1410)

دهلران (1412)

دهلران (1412)

شیروان و چرداول (1415)

شیروان و چرداول (1415)

 

بوشهر(15)

بوشهر(1502)

بوشهر(1502)، تنگستان (1504)، گناوه (1522)، دیلم (1518)

دشتستان (1511)

دشتستان (1511)

دشتی (1514)

دشتی (1514)

دیر(1516)

دیر(1516)، کنگان (1520)، جم (1506)، عسلویه (1519)

 

تهران (16)

اسلام شهر(1602)

اسلام شهر(1602)

پاکدشت (1604)

پاکدشت (1604)

تهران (1607)

تهران (1607) ، شمیرانات (1620)

دماوند(1609)

دماوند(1609)، فیروزکوه (1627)

رباط کریم (1612)

رباط کریم (1612)

ری (1615)

ری (1615)

ساوجبلاغ (1619)

ساوجبلاغ (1619)

شهرقدس(1623)

شهرقدس(1623)

شهریار(1624)

شهریار (1624)

کرج (1630)

کرج (1630)

ملارد(1625)

ملارد(1625)

نظرآباد (1632)

نظرآباد (1632)

ورامین (1636)

ورامین (1636)

 

چهارمحال وبختیاری

(17)

بروجن (1705)

بروجن (1705)

شهرکرد(1709)

شهرکرد (1709)، اردل (1701)، کیار (1713)

فارسان ((1710)

فارسان (1710) ، کوهرنگ (1712)

لردگان (1717)

لردگان (1717)

خراسان جنوبی (18)

بیرجند (1802)

بیرجند (1802)، سربیشه (1808) ، درمیان (1805)، خوسف (1801)

 بشرویه (1810)

 بشرویه (1810)

قائنات (1815)

قائنات (1815)

نهبندان (1818)

نهبندان (1818)

فردوس (1811)

فردوس (1811) ، سرایان (1807)

خراسان رضوی (19)

تربت جام (1916)

تربت جام (1916)، تایباد(1909)

تربت حیدریه (1922)

تربت حیدریه(1922)، رشتخوار(1940)، مه ولات (1962)، زاوه (1920)

چناران (1928)

چناران (1928)

خواف (1934)

خواف (1934)

سبزوار(1945)

سبزوار(1945)، جغتای (1923)، جوین (1926)

سرخس (1947)

سرخس (1947)

فریمان (1949)

فریمان (1949)

قوچان (1951)

قوچان (1951)

درگز (1937)

درگز (1937)

کاشمر (1953)

کاشمر(1953)، برداسکن(1905)، خلیل آباد (1930)

گناباد (1957)

گناباد (1957) ، بجستان (1901)

مشهد (1960)

مشهد (1960)، کلات (1955)، بینالود (1906)

نیشابور(1965)

نیشابور(1965)، تخت جلگه (1912)

خراسان شمالی

(20)

بجنورد(2005)

بجنورد(2005)، جاجرم (2008)، گرمه (2017)

اسفراین (2002)

اسفراین (2002)

شیروان (2011)

شیروان (2011)، فاروج (2013)

 مانه و سملقان (2016)

 مانه و سملقان (2016)

خوزستان (21)

آبادان (2102)

آبادان (2102) ، خرمشهر (2125)

اندیمشک (2109)

اندیمشک (2109)

اهواز(2112)

اهواز(2112)، دشت آزادگان (2131) ،‌شادگان (2135) ، رامشیر(2132)، هویزه (2151)

ایذه (2115)

ایذه (2115)، باغ ملک (2117)

 بندر ماهشهر (2120)

 بندر ماهشهر (2120)،  امیدیه(2104) ، هندیجان (2150)

بهبهان (2124)

بهبهان (2124)

جدول‌ شماره‌ 1- شهرستان محل‌ رفع نقص ‌ کارت‌ ومحل‌ اجرای‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمی – کاربردی سال 1388 ‌براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی


نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ رفع نقص کارت‌ و برگزاری‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلی‌ آنان‌دربرگ‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اینترنتی

ادامه خوزستان(21)

رامهرمز(2134)

رامهرمز(2134)،  هفت گل (2148)

دزفول (2129)

دزفول (2129)

شوش (2138)

شوش (2138)

شوشتر(2140)

شوشتر(2140) ،گتوند (2142)

مسجد سلیمان (2146)

مسجد سلیمان (2146) ، لالی (2144)، اندیکا(2107)

زنجان (22)

ابهر(2202)

ابهر(2202)

خدابنده (2208)

خدابنده (2208)

خرمدره (2209)

خرمدره (2209)

زنجان (2212)

زنجان (2212)، ایجرود(2204) ، ماه نشان (2216)

 طارم (2214)

 طارم (2214)

سمنان (23)

دامغان (2302)

دامغان (2302)

سمنان (2304)

سمنان (2304)، مهدیشهر(2313)

شاهرود(2307)

شاهرود(2307)

گرمسار(2311)

گرمسار(2311)

سیستان وبلوچستان
(24)

ایرانشهر(2403)

ایرانشهر(2403) ، سرباز (2429)، بمپور(2402)، دلگان (2411)

چابهار(2406)

چابهار(2406)، کنارک (2433)

زابل (2414)

زابل (2414)، زهک (2422)، هیرمند (2435)

زاهدان (2418)

زاهدان (2418)، خاش (2408)

سراوان (2425)

سراوان (2425)،زابلی(2416)، سیب سوران (2430)

نیک شهر(2440)

نیک شهر(2440)

فارس (25)

آباده (2501)

آباده (2501) ، خرم بید (2516)

استهبان (2504)

استهبان (2504)

ارسنجان (2502)

ارسنجان (2502)

 اقلید(2507)

 اقلید(2507)

بوانات (2509)

بوانات (2509)

پاسارگاد (2510)

پاسارگاد (2510)

جهرم (2515)

جهرم (2515)

داراب (2522)

داراب (2522)

 زرین دشت (2526)

 زرین دشت (2526)

شیراز (2536)

شیراز (2536)، سپیدان (2528)، سروستان (2531)

فسا (2541)

فسا (2541)

 فراشبند (2538)

 فراشبند (2538)

فیروز آباد (2543)

فیروز آباد (2543)

قیروکارزین(2546)

قیروکارزین(2546)

کازرون (2551)

کازرون (2551)

کوار(2535)

کوار(2535)

لارستان (2558)

لارستان (2558)، لامرد (2561)، مهر(2571)، خنج (2519)

مرودشت (2565)

مرودشت (2565)

ممسنی (2568)

ممسنی (2568)، رستم(2524)

نی ریز (2576)

نی ریز (2576)

قزوین (26)

آبیک (2602)

آبیک (2602)

البرز (2604)

البرز (2604)

 تاکستان (2614)

 تاکستان (2614)

قزوین (2619)

قزوین (2619)، بوئین زهرا (2610)، رودبارالموت (2615)

قم (27)

قم (2704)

قم (2704)


ادامه جدول‌ شماره‌ 1- شهرستان محل‌ رفع نقص  کارت‌ ومحل‌ اجرای‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمی – کاربردی سال 1388 ‌
براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی


نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ رفع نقص ‌کارت‌ و برگزاری‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلی‌ آنان‌
دربرگ‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اینترنتی

کردستان (28)

بیجار (2807)

بیجار (2807)

 سقز (2817)

 سقز (2817)، بانه (2802)

سنندج (2819)

سنندج (2819)، مریوان (2827) ، سروآباد (2814)

دیواندره (2812)

دیواندره (2812)

قروه (2822)

قروه (2822)، دهگلان(2809)

کامیاران (2823)

کامیاران (2823)

کرمان (29)

بافت (2903)

بافت (2903)، رابر(2902)

بردسیر(2905)

بردسیر(2905)

بم(2908)

بم(2908)، فهرج (2907)، ریگان (2923)

جیرفت (2912)

جیرفت (2912)

رفسنجان (2918)

رفسنجان (2918)، انار (2915)

زرند (2924)

زرند (2924)، کوهبنان (2942)

سیرجان (2927)

سیرجان (2927)

شهربابک (2929)

شهربابک (2929)

عنبرآباد (2932)

عنبرآباد (2932)

کرمان (2940)

کرمان (2940)، راور(2914)

کهنوج (2944)

کهنوج (2944) ، منوجان (2946) ، رودبارجنوب (2921)، قلعه گنج (2934)

کرمانشاه (30)

اسلام آباد غرب (3002)

اسلام آباد غرب (3002) ، دالاهو (3011)

پاوه (3004)

پاوه (3004)

سرپل ذهاب (3014)

سرپل ذهاب (3014) ، قصرشیرین (3020)، ثلاث باباجانی (3007)

سنقر (3016)

سنقر (3016)

صحنه (3018)

صحنه (3018)

کرمانشاه (3024)

کرمانشاه (3024) ، جوانرود (3009) ، هرسین (3029)، روانسر (3013)، ماهیدشت (3023)

کنگاور (3025)

کنگاور (3025)

گیلانغرب (3027)

گیلانغرب (3027)

کهکیلویه و بویراحمد
(31)

بویراحمد (3103)

بویراحمد (3103) ، دنا (3108)

کهکیلویه ((3114)

کهکیلویه (3114) ، بهمئی (3105)

گچساران (3116)

گچساران (3116)

گلستان (32)

کلاله (3215)

کلاله (3215) ، مراوه تپه (3221)

گرگان (3217)

گرگان (3217)، آق قلا(3203)، بندر گز (3205)، بندر ترکمن (3208)، علی‌آباد (3212)، کردکوی (3213). گمیشان (3207)

گنبدکاووس (3219)

گنبدکاووس (3219)، آزادشهر (3202)، رامیان (3210)

 مینودشت (3223)

 مینودشت (3223)

گیلان (33)

آستانه اشرفیه (3304)

آستانه اشرفیه (3304)

بندرانزلی (3307)

بندرانزلی (3307)

رضوانشهر (3315)

رضوانشهر (3315)

رشت (3313)

رشت (3313)، شفت (3327)

رودبار (3319)

رودبار (3319)

رودسر (3323)

رودسر (3323)، املش (3306)

صومعه سرا (3329)

صومعه سرا (3329) ، ماسال (3343)

طوالش (3334)

طوالش (3334)، آستارا (3302)

 فومن (3336)

 فومن (3336)

لاهیجان (3338)

لاهیجان (3338)، سیاهکل (3325)

لنگرود (3341)

لنگرود (3341)

ادامه جدول‌ شماره‌ 1- شهرستان محل‌ رفع نقص  کارت‌ ومحل‌ اجرای‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمی – کاربردی
سال 1388 ‌ براساس شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی


نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ رفع نقص ‌کارت‌ و برگزاری‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلی‌ آنان‌
دربرگ‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اینترنتی

لرستان (34)

 ازنا (3402)

 ازنا (3402)

الیگودرز (3405)

الیگودرز (3405)

 پلدختر (3408)

 پلدختر (3408)

خرم آباد (3413)

خرم آباد (3413)، دوره (3418)

بروجرد ((3407)

بروجرد (3407)

 سلسله (3422)

 سلسله (3422)

دلفان (3415)

دلفان (3415)

دورود (3417)

دورود (3417)

کوهدشت (3427)

کوهدشت (3427)

مازندران (35)

آمل (3503)

آمل (3503)

بابل (3509)

بابل (3509)

بابلسر (3512)

بابلسر (3512)، فریدونکنار(3532)

بهشهر (3513)

بهشهر (3513)، گلوگاه(3536)

تنکابن (3517)

تنکابن (3517)، عباس آباد(3516)، کلارآباد(3546)

چالوس (3522)

چالوس (3522)، کلاردشت (3521)

رامسر (3523)

رامسر (3523)

ساری (3527)

ساری (3527)، جویبار (3520)

سوادکوه (3530)

سوادکوه (3530)

قائم شهر (3534)

قائم شهر (3534) ، کیاکلا (3533)

محمودآباد (3538)

محمودآباد (3538)

نور (3543)

نور (3543)

نکا (3539)

نکا (3539)

نوشهر (3545)

نوشهر (3545)

مرکزی (36)

اراک (3602)

اراک (3602)، آشتیان (3603) ، تفرش (3605) ، کمیجان (3618)،خنداب(3609)

خمین (3607)

خمین (3607) ، دلیجان (3610)

ساوه (3613)

ساوه (3613)، زرندیه (3612)

شازند (3617)

شازند (3617)

محلات (3620)

محلات (3620)

هرمزگان (37)

بندرعباس (3709)

بندرعباس (3709)، ابوموسی (3702)، قشم (3730) ، خمیر (3722)

بندرلنگه (3712)

بندرلنگه (3712)، پارسیان  (3714 )، بستک (3705)

حاجی آباد(3720)

حاجی آباد(3720)

 رودان (3726)

 رودان (3726)

میناب (3734)

میناب (3734)، جاسک (3717)، سیریک(3728)،بشاگرد(3715)

کیش (3711)

کیش (3711)

همدان (38)

اسدآباد (3801)

اسدآباد (3801)

تویسرکان (3806)

تویسرکان (3806)

رزن (3809)

رزن (3809)

ملایر (3816)

ملایر (3816)

نهاوند (3820)

نهاوند (3820)

همدان (3823)

همدان (3823)، بهار (3804)، کبودرآهنگ (3812)، لالجین(3803)،فامنین(3822)

یزد (39)

اردکان (3905)

اردکان (3905)

بافق (3907)

بافق (3907)، بهاباد(3906)

تفت (3908)

تفت (3908)

خاتم (3910)

خاتم (3910)

طبس (3916)

طبس (3916)

 میبد (3918)

 میبد (3918)

یزد (3920)

یزد (3920)، ابرکوه (3902)، مهریز (3917)، صدوق (3913)

 

جدول‌ شماره‌ 2- آدرس شهرستان محل‌ رفع نقص کارت‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمی – کاربردی
سال 1388 ‌دوره‌های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان
در برگ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی


نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ رفع نقص کارت‌ ‌

آدرس محل رفع نقص کارت

آذربایجان شرقی (10)

تبریز

حوزه خواهران  و برادران : تبریز ـ پشت باغ فجر (گلستان) ـ هنرستان فنی وحدت

اسکو،آذرشهر،اهر،بناب ،جلفا ،شبستر ، مراغه،مرند،میانه

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان  ذیربط

آذربایجان غربی (11)

ارومیه

حوزه خواهران و برادران : ارومیه ـ خیابان امام (ره) ـ نبش خیام شمالی ـ سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ـ کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی دوره متوسطه

بوکان،پیرانشهر،تکاب ،خوی ،سلماس،
شاهین دژ،ماکو،مهاباد،میاندوآب ،نقده

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

اردبیل (12)

اردبیل

حوزه خواهران و برادران  : اردبیل ـ خیابان حافظ- پشت مسجد حافظ- اداره آموزش وپرورش ناحیه یک اردبیل

پارس آباد،خلخال ،گرمی ،مشکین شهر،

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان  ذیربط

اصفهان (13)

اصفهان

حوزه خواهران و برادران   : اصفهان- سه راه حکیم نظامی- اداره آموزش وپرورش ناحیه 3

برخوار ،خمینی شهر،سمیرم،شاهین شهرو میمه ،شهرضا،فریدن ،فلاورجان ،کاشان ،
گلپایگان ،لنجان ،مبارکه ،نجف آباد

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

 

ایلام (14)

ایلام

حوزه خواهران و برادران : ایلام ـ میدان شهید کشوری ـ بلوار مدرس ـ مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ایلام

آبدانان،دره‌شهر،دهلران ،شیروان و چرداول

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

بوشهر(15)

بوشهر

حوزه خواهران و برادران:  بوشهر- خیابان ولی عصر(عج) – کنار صدا و سیمای مرکز بوشهر- مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بوشهر

دشتستان ،دشتی ،دیر

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

 

تهران (16)

تهران

الف- مقطع کاردانی :
1-حوزه خواهران : دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران : بزرگراه شهید دکتر چمران- خیابان جلال آل احمد- روبروی کوی نصر
2-حوزه برادران :دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران : بزرگراه جلال آل احمد- جنب بیمارستان شریعتی
ب- مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته :
1- حوزه خواهران : دانشگاه تربیت معلم تهران – خیابان شهید مفتح -شماره 49 - نرسیده به خیابان انقلاب
2-حوزه برادران : دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک سابق)- خیابان حافظ- مقابل خیابان سمیه

کرج

1- حوزه خواهران: کرج ـ آزادگان ـ بلوار استاد مطهری ـ 20متری هفتم ـ اردلان‌سوم ‌ـ ‌هنرستان ‌آیت‌اله ‌خامنه‌ای
2- حوزه برادران:  کرج - حصارک ـ خیابان ایران زمین ـ روبروی نیروی انتظامی ـ مدرسه شهید طباطبائی

اسلام شهر،پاکدشت ،دماوند،رباط کریم،
ری ،ساوجبلاغ ،شهرقدس،شهریار،
ملارد،نظرآباد ،ورامین

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

 

چهارمحال وبختیاری

(17)

شهرکرد

حوزه خواهران و برادران: شهرکرد ـ  خیابان خلیف آباد- اداره آموزش وپرورش ناحیه 2

بروجن ،فارسان ، لردگان

حوزه خواهران و برادران: اداره آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

خراسان جنوبی (18)

بیرجند

حوزه خواهران و برادران : بیرجند- خیابان طالقانی – مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بیرجند- کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

 بشرویه ،قائنات ،نهبندان ،فردوس

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط- کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی


ادامه جدول‌ شماره‌ 2- آدرس شهرستان محل‌ رفع نقص کارت‌ ‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمی – کاربردی سال 1388 ‌دوره‌های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی


نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ رفع نقص کارت‌ ‌

آدرس محل رفع نقص کارت

خراسان رضوی (19)

مشهد

حوزه خواهران و برادران: مشهد ـ حد فاصل میدان آزادی (پارک) و میدان جمهوری اسلامی (صدا و سیما) – مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی

تربت جام ،تربت حیدریه ،چناران ، خواف، سبزوار،سرخس ،فریمان ،قوچان،
درگز ،کاشمر ،گناباد ،نیشابور

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

خراسان شمالی (20)

بجنورد

حوزه خواهران و برادران : بجنورد – خیابان شهیدبهشتی شمالی- خیابان جواد الائمه – مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بجنورد

اسفراین ،شیروان ، مانه و سملقان

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

خوزستان (21)

اهواز

حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز ـ امانیه ـ خیابان بوعلی

دزفول

حوزه خواهران و برادران : دزفول – خیابان نشاط – پژوهش سرای فرهیختگان

آبادان،اندیمشک ،ایذه،بندرماهشهر ،بهبهان، رامهرمز، شوش ،شوشتر،مسجد سلیمان

حوزه خواهران و برادران: اداره آموزش وپرورش شهرستان ذیربط- کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

زنجان (22)

زنجان

 حوزه خواهران و برادران : زنجان ـ میدان رسل ـ جنب مخابرات ـ سازمان آموزش و پرورش استان ـ کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ابهر،خدابنده ،خرمدره ، طارم

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

سمنان (23)

سمنان

حوزه خواهران و برادران : خیابان سعدی ـ سازمان آموزش و پرورش استان سمنان

دامغان ،شاهرود،گرمسار

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

سیستان وبلوچستان
(24)

زاهدان

حوزه خواهران وبرادران : زاهدان – بلوار شهید مطهری ـ خیابان جهاد ـ جنب جهاد کشاورزی ـ اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 زاهدان

ایرانشهر،چابهار،زابل ،سراوان ،نیک شهر

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

فارس (25)

شیراز

حوزه خواهران و برادران :  شیراز- خیابان سمیه – ضلع شرقی بوستان آزادی- مرکز پیش دانشگاهی الزهرا(س)

آباده ،استهبان ،ارسنجان ، اقلید،بوانات ، پاسارگاد، جهرم ،داراب ، زرین دشت ، فسا ، فراشبند ،فیروز آباد ، قیروکارزین، کازرون ، کوار،لارستان ،مرودشت ، ممسنی ،نی ریز

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

قزوین (26)

قزوین

حوزه خواهران و برادران : قزوین – فلکه شهید بابایی – بلوارشهید دستغیب – جنب سازمان آموزش وپرورش – هنرستان فرزانه

آبیک ،البرز ، تاکستان

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

قم (27)

قم

حوزه خواهران و برادران : بلوار امین ـ اول بلوار جمهوری اسلامی ـ کوچه شماره 2 ـ مرکز پیش‌دانشگاهی گیوه‌چی

کردستان (28)

سنندج

حوزه خواهران  و برادران :  سنندج – خیابان اکباتان – سازمان آموزش و پرورش - کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوسطه

بیجار ، سقز ،دیواندره ،قروه ،کامیاران

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

کرمان (29)

کرمان

حوزه‌ خواهران ‌و برادران : کرمان – بلوار 22 بهمن ـ خیابان شهیدان اعتباری (گوهری) ـ مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک.

بافت ، بردسیر، بم، جیرفت ،رفسنجان ،زرند ، سیرجان ، شهربابک ، عنبرآباد ،کهنوج

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

کرمانشاه (30)

کرمانشاه

حوزه خواهران و برادران :  بلوار شهیدبهشتی- مقابل پالایشگاه نفت- اداره آموزش وپرورش

پاوه

حوزه خواهران و برادران : خیابان امام خمینی (ره) – طبقه فوقانی فروشگاه  مصرف فرهنگیان – سالن شهید بهشتی

اسلام آباد غرب ، سرپل ذهاب ،
سنقر ،صحنه ، کنگاور، گیلانغرب

حوزه خواهران و برادران: اداره آموزش وپرورش شهرستان ذیربط


ادامه جدول‌ شماره‌ 2- آدرس شهرستان محل‌ رفع نقص کارت‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمی – کاربردی سال 1388 ‌دوره‌های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی


نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ رفع نقص کارت‌ ‌

آدرس محل رفع نقص کارت

کهکیلویه و بویراحمد
(31)

بویراحمد (یاسوج)

حوزه خواهران و برادران  : یاسوج – چارباغ استقلال ـ میدان معلم ـ سازمان آموزش و پرورش استان (کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوسطه)

کهکیلویه ، گچساران

حوزه خواهران و برادران: اداره آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

گلستان (32)

گرگان

حوزه خواهران و برادران : میدان وحدت ـ خیابان پاسداران ـ روبروی کلانتری شهید چمران ـ مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گرگان

کلاله ،گنبدکاووس ،  مینودشت

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

گیلان (33)

رشت

1-حوزه خواهران : رشت - خیابان امین‌الضرب ـ جنب تعاونی فرهنگیان ـ مرکز پیش‌دانشگاهی شهید قدوسی
2ـ حوزه برادران: رشت ـ خیابان امین‌الضرب ـ روبروی اداره کل قند و شکر ـ دبیرستان  امیرکبیر

آستانه اشرفیه ،بندرانزلی ،رضوانشهر ،
رودبار ،رودسر ،صومعه سرا ، طوالش ،
فومن ،لاهیجان ،لنگرود

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

لرستان (34)

خرم آباد

حوزه خواهران و برادران :  خرم آباد- خیابان 13 آبان- اداره آموزش وپرورش

 ازنا ،الیگودرز ، پلدختر ،بروجرد ،
سلسله ،دلفان ،دورود ،کوهدشت

حوزه خواهران و برادران: اداره  آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

مازندران (35)

بابل

حوزه ‌خواهران‌ و برادران : بابل – میدان ولایت- جنب اداره آموزش وپرورش -ساختمان امتحانات

بابلسر

حوزه خواهران و برادران : بابلسر- خیابان پاسداران- اداره آموزش وپرورش – و احد امتحانات

ساری

حوزه خواهران و برادران: خیابان فرهنگ ـ جنب سازمان آموزش و پرورش ـ دبیرستان 15 خرداد

قائم شهر

حوزه خواهران و برادران: خیابان کوچکسرا ـ سه راه بسیج ـ دبیرستان ام‌سلمه

آمل ، بهشهر ، تنکابن ، چالوس ،رامسر ،
سوادکوه ،محمودآباد ، نور ،نکا ، نوشهر

حوزه خواهران و برادران: اداره آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

مرکزی (36)

اراک

حوزه خواهران و برادران : اراک- خیابان شهید شیرودی- سازمان آموزش وپرورش استان مرکزی

خمین ، ساوه ، شازند ،محلات

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

هرمزگان (37)

بندرعباس

حوزه خواهران  و برادران : بندرعباس –  خیابان فلسطین – سازمان آموزش وپرورش

بندرلنگه ،حاجی آباد، رودان ، میناب، کیش

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط

همدان (38)

همدان

حوزه خواهران و برادران : همدان – خیابان فرهنگ – سازمان آموزش وپرورش استان همدان-  کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوسطه

اسدآباد ، تویسرکان ، رزن ،ملایر ،
نهاوند

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط -  کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوسطه

یزد (39)

یزد

حوزه خواهران و برادران : یزد – چهارراه فرهنگیان- خیابان پژوهش – سازمان آموزش وپرورش -  کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

اردکان ، بافق ،تفت ،خاتم ، طبس ،
میبد

حوزه خواهران و برادران: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ذیربط


  
نویسنده : ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها :